Spurningar.is

Persónuverndaryfirlýsing Háskólans í Reykjavík fyrir hönd Spurningar.is

Með persónuverndaryfirlýsingu þessari er greint frá því hvernig Háskólinn í Reykjavík ehf., kt. 510105-4190, Menntavegur 1, 102 Reykjavík (hér eftir „HR", „stofnunin" eða „við" ), stendur að vinnslu, s.s. söfnun, skráningu, vistun og miðlun persónugreinanlegra upplýsinga um einstaklinga (hér eftir einnig „ þú") í tengslum við vefsíðuna Spurningar.is.

Yfirlýsingin fjallar einkum um vinnslu persónuupplýsinga þegar einstaklingar:

HR vinnur persónuupplýsingar í samræmi við gildandi persónuverndarlöggjöf á Íslandi á hverjum tíma. Persónuverndaryfirlýsing þessi er byggð á lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga („persónuverndarlög").

Persónuvernd er HR mikilvæg

Öflug persónuvernd er HR kappsmál og leggjum við mikla áherslu á að virða réttindi einstaklinga og að öll meðferð persónuupplýsinga sé ávallt í samræmi við gildandi regluverk á hverjum tíma, sem og í samræmi við bestu venjur á sviði máltækni.

Hvaða persónuupplýsingum safnar HR um þig og hver er tilgangurinn með söfnuninni?

HR leggur áherslu á að vinna einungis þær persónuupplýsingar sem nauðsynlegar eru í samræmi við þann tilgang sem liggur að baki söfnun upplýsinganna. HR vinnur persónuupplýsingar ekki frekar í óskyldum tilgangi nema einstaklingi sé tilkynnt um slíkt og þá heimild sem vinnslan byggir á. HR safnar, eins og við á hverju sinni, einkum eftirfarandi persónuupplýsingum: samskiptaupplýsingum, s.s. tölvupósti og stafrænum fótsporum, s.s. nethegðun.

HR vinnur persónuupplýsingar einkum í þeim tilgangi að búa til opið íslenskt gagnasafn til að styðja við og efla rannsóknir og þróun máltæknilausna. Þegar þú notar vefinn spurningar.is söfnum við upplýsingum um notkun þína, þ.e. IP tölu, tegund eða útgáfu vafra sem þú notar, tímasetningu og tímalengd heimsóknar og hvaða undirsíður þú heimsækir innan heimasíðu Spurningar.is. Hér má finna nánari upplýsingar um notkun okkar á vafrakökum (e. cookies), spurningar.is/cookies.

Lagalegur grundvöllur fyrir vinnslu

HR safnar og vinnur persónuupplýsingar byggt á heimild í 6. tl. 1. mgr. 9. gr. persónuverndarlaga, þ.e. vegna lögmætra hagsmuna stofnunarinnar. Eftir atvikum kann HR einnig að vinna persónuupplýsingar byggt á samþykki þínu, sbr. 1. tl.1. mgr. 9. gr. persónuverndarlaga, s.s. ef þú skráir þig á póstlista okkar.

Máltækni miðar að því að þróa búnað sem getur unnið með og skilið tungumál og stuðlar að notkun þeirra í samskiptum manns og tölvu. HR vill stuðla að að auknu aðgengi almennings að íslensku gagnasafni til að styðja við og efla aðila sem vinna að þróun íslenskra máltæknilausna.

Gagnasafnið er mikilvægt skref til að tryggja framtíð íslenskunnar. Nauðsynlegt er að tryggja að íslenskan standi jafnfætis öðrum tungumálum í síbreytilegum og hröðum tækniheimi og nýttir séu sem flestir möguleikar á hagnýtingu máltækni í nútíma samfélagi.

HR leggur sitt af mörkum til að tryggja að íslenskan glatist ekki með því að gera íslenskt gagnasöfn aðgengileg öllum í ótakmarkaðan tíma. Gagnasafnið og upplýsingarnar verða einungis notaðar til þess að skapa þekkingu á þessu mikilvæga sviði. Verkefnið er unnið í almannaþágu svo að framtíðin hljómi vel á íslensku.

Hversu lengi geymum við persónuupplýsingar um þig?

HR geymir persónuupplýsingar í þann tíma sem nauðsynlegur er til að uppfylla tilgang vinnslunnar eins og greint er frá honum hér að ofan.

Frá hverjum safnar HR þínum persónuupplýsingum?

Við söfnum persónuupplýsingum aðeins frá þér.

Hvenær miðlar HR persónuupplýsingum þínum til þriðju aðila og af hverju?

Spurningar.is verður gefið út með opnu leyfi sem kallast Creative Commons by attribution. Þær veitur sem munu bjóða upp á niðurhal gagnasafnsins verða tilgreindar á vef spurningar.is. Til þess að halda utan um árangur þátttakanda og útdeila vinningum eru geymdar upplýsingar um notendanöfn og netföng notenda. Netfangi þínu verður ekki miðlað til þriðja aðila í tenglsum við þetta verkefni og verður eytt í framhaldi af vinnslu og útgáfu gagna. Við úrdrátt vinninga verða notendanöfn vinninshafa tilkynnt opinberlega.

Með opnu aðgengi almennings að gagnasafni RuQuAD er unnið að því markmiði að styðja við og efla aðila sem vinna að þróun íslenskra máltæknilausna. Hugsanlegt er að þriðju aðilar sem sækja gagnasafnið vinni gögnin í öðrum tilgangi. Persónuverndaryfirlýsing HR nær ekki til upplýsinga eða vinnslu þriðju aðila en við höfum enga stjórn á né berum ábyrgð á notkun, birtingu eða öðrum verkum þeirra.

Öryggi persónuupplýsinga og tilkynning um öryggisbrot

Öryggi í vinnslu persónuupplýsinga er HR mikilvægt og eru öll gögn geymd á aðgangsstýrðu svæði. Með þessum öryggisráðstöfunum eru persónuupplýsingar þínar varðar gegn því að þær glatist, breytist fyrir slysni og gegn óleyfilegum aðgangi, afritun, notkun eða miðlun þeirra. Komi upp öryggisbrot er varðar þínar persónuupplýsingar munum við bregðast við í samræmi við persónuverndarlög.

Réttindi þín

Með fyrirvara um þau skilyrði sem nánar er fjallað um í gildandi löggjöf um persónuvernd, þá átt þú rétt á að:

Viljir þú nýta rétt þinn getur þú sent skriflega fyrirspurn á spurningarapp@hr.is. Við munum staðfesta móttöku á beiðninni og að jafnaði bregðast við beiðnum innan mánaðar frá móttöku. Verði ekki unnt að bregðast við innan mánaðar munum við tilkynna þér um töf á afgreiðslu innan mánaðar. Ekki er innheimt gjald þegar einstaklingar nýta rétt sinn í samræmi við ofangreint.

Þú hefur einnig rétt til að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd sjáir þú ástæðu til þess. Upplýsingar um persónuvernd má finna á heimasíðu þeirra, personuvernd.is.

Frekari upplýsingar

Ef þú vilt fá frekari upplýsingar um málefni sem snúa að þínum persónuupplýsingum þá bendum við þér á að hafa samband við Mál- og raddtæknistofu HR.

Háskólinn í Reykjavík ehf. Menntavegur 1, 102 Reykjavík, sími: 599 6200, spurningarapp@ru.is.

Yfirferð og endurskoðun persónuverndaryfirlýsingar HR

Persónuverndaryfirlýsing HR er endurskoðuð reglulega og uppfærð ef tilefni er til. Allar breytingar sem kunna að verða gerðar taka gildi eftir að uppfærð útgáfa hefur verið birt á heimasíðu spurningar.is

Taktu þátt